Egzaminy

ósmoklasiści i maturzyści

Egzaminy
#

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Część matematyczno-przyrodnicza


#
22 spotkania / 2 x 45 min od października do kwietnia
#
piątki 18:45 - 20:15
Uczniom klas ósmych proponujemy kurs przygotowujący do egzaminów ósmoklasisty w zakresie części matematyczno-przyrodniczej. Treści kursu dotyczą następujących zagadnień:
1. Zagadnienia matematyczne (liczby wymierne; potęgi; pierwiastki; procenty; wyrażenia algebraiczne; równania; funkcje i ich wykresy; statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa; figury płaskie; bryły).
2. Zagadnienia przyrodnicze na egzaminie ósmoklasisty.

Na zajęciach w formie skrótowej zaprezentowane zostaną najważniejsze podstawy teoretyczne dotyczące poszczególnych tematów. W przypadku matematyki uczestnicy zajęć otrzymają w wersji drukowanej podstawowe wzory i twierdzenia niezbędne do rozwiązania zadań.

W trakcie kursu uczeń uporządkuje zdobytą już wcześniej wiedzę oraz ją pogłębi. W ramach kursu uczestnicy rozwiążą minimum 3 arkusze egzaminacyjne oraz będą zobowiązani do rozwiązywania zadań domowych, które będą sprawdzane i oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Cześć humanistyczna


#
22 spotkania / 2 x 45 min od października do kwietnia
#
piątki 17:00 - 18:30
Uczniom klas ósmych proponujemy kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego w zakresie części humanistycznej.

Treści kursu dotyczą czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenia własnych tekstów.

Na zajęciach w formie skrótowej zaprezentowane zostaną najważniejsze podstawy teoretyczne dotyczące poszczególnych tematów.

W trakcie kursu uczeń uporządkuje zdobytą już wcześniej wiedzę oraz ją pogłębi. W ramach kursu uczestnicy rozwiążą minimum 3 arkusze egzaminacyjne oraz będą zobowiązani do rozwiązywania zadań domowych, które będą sprawdzane i oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego


Matematyka

poziom podstawowy albo rozszerzony


#
24 spotkania / 2 x 45 min / 3 x 45 min od października do kwietnia
#
piątki: podstawowy 17:15 - 18:45 rozszerzony 16:30 - 18:45
Uczniom szkół ponadpodstawowych proponujemy kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki.

Treści kursu dotyczą następujących zagadnień:
1. Liczby rzeczywiste;
2. Wyrażenia algebraiczne;
3. Równania i nierówności;
4. Funkcje;
5. Ciągi;
6. Trygonometria;
7. Planimetria;
8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej;
9. Stereometria;
10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka;
11. Rachunek różniczkowy (tylko na poziomie rozszerzonym).

W czasie kursu zagadnienia szczegółowe dobierane są w taki sposób, aby pozostawały one w ścisłym związku z wymaganiami egzaminacyjnymi na poziomie podstawowym i odpowiednio rozszerzonym.

W trakcie kursu uczeń uporządkuje zdobytą już wcześniej wiedzę oraz ją pogłębi.

Spotkania mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast część ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

W ramach kursu uczestnicy rozwiążą minimum 3 arkusze egzaminacyjne oraz będą zobowiązani do rozwiązywania zadań domowych, które będą sprawdzane i oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Język Polski

poziom podstawowy albo rozszerzony


#
24 spotkania / 2 x 45 min / 3 x 45 min od października do kwietnia
#
piątki: podstawowy 19:00 - 20:30 rozszerzony 19:00 - 21:15
Uczniom szkół ponadpodstawowych proponujemy kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Treści kursu dotyczą rozumienia, analizy i interpretacji tekstu (popularnonaukowego, publicystycznego, itp.), tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej dotyczącej tekstu literackiego w tym odwołania do innych tekstów kultury (dzieła sztuki, filmy), dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich. W ramach kursu tworzone będą wypowiedzi monologowe poprawne pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym.

W czasie kursu zagadnienia szczegółowe dobierane są w taki sposób, aby pozostawały one w ścisłym związku z wymaganiami egzaminacyjnymi na poziomie podstawowym i odpowiednio rozszerzonym.

W trakcie kursu uczeń uporządkuje zdobytą już wcześniej wiedzę oraz ją pogłębi.

Spotkania mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast część ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

W ramach kursu uczestnicy rozwiążą minimum 3 arkusze egzaminacyjne oraz będą zobowiązani do rozwiązywania zadań domowych, które będą sprawdzane i oceniane przez prowadzącego zajęcia.
#
Działamy pod patronatem
Szkoły Języków Obcych
Nasi partnerzy