Akademia przedszkolaka

nauka przez zabawę

Przedszkolaki
#

Akademia przedszkolaka

nauka przez zabawę

#
28 spotkań / 4 x 60 min od października do czerwca
#
soboty 9:00 - 13:00
Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych: czterolatki oraz pięciolatki.

Przedszkolakom oferujemy zajęcia rozwijające:
- logiczne myślenie oraz umiejętności matematyczne (blok A)
- mowę oraz zdolności artystyczne (blok B)

Proponujemy, aby uczestnicy brali udział w zajęciach z obu bloków (blok A i B), jednak istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach tylko jednego bloku. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w dowolnej chwili.

Łączny czas trwania zajęć w bloku A oraz bloku B to 4 godziny zegarowe. Czas trwania zajęć w każdym bloku to 2 godziny zegarowe, w tym 90 minut zajęcia właściwe plus przerwa, bądź przerwy w zależności od potrzeb dzieci.

Blok A.

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie oraz umiejętności matematyczne


Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej formie i podzielone są na dwie części:
1. Warsztaty i zajęcia z wykorzystaniem klasycznej techniki szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniego dla wieku dzieci stylu pracy;
2. Gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie i umiejętności matematyczne.

Celem zajęć jest:
- rozwijanie matematycznych umiejętności dzieci,
- zaspokajanie ciekawości poznawczej dzieci w zakresie liczb, działań, kształtów geometrycznych,
- stymulowanie harmonijnego rozwoju dzieci w zakresie posługiwania się pojęciami matematycznymi i logicznego myślenia,
- odkrywanie więzi przyczynowo- skutkowych, budowanie (dzięki uczestnictwu w grach) dojrzałości emocjonalnej dzieci.

Blok B.

Zajęcia rozwijając mowę oraz zdolności artystyczne


Zajęcia prowadzone są w interesującej i podzielone są na dwie część:
1. Część rozwijająca mowę;
2. Część rozwijająca zdolności artystyczne.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz gier i zabaw.

Celem zajęć rozwijających mowę jest:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi;
2. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
3. Stymulowanie ewentualnego opóźnionego rozwoju mowy;
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonych w toku ćwiczeń;
5. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

Proponujemy ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie, pamięć i spostrzegawczość, gry i zabawy językowe, zestawy ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny.

Celem zajęć rozwijających zdolności artystyczne jest:
- kształtowanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą w różnych technikach plastycznych;
- uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości (światło, barwa, kształt, faktura);
- kształtowanie inwencji twórczej dziecka;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- kształtowanie zainteresowań dorobkiem kulturalnym ludzkości;
- wdrażanie do codziennego stosowania zasad estetyki.

Akademia na start

nauka przez zabawę

#
28 spotkań / 4 x 60 min od października do czerwca
#
soboty 9:00 - 13:00
Przedszkolakom, którzy w kolejnym roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oferujemy zajęcia, które przygotują ich do tego ważnego czasu.

Czas trwania zajęć to 4 godziny zegarowe, w tym 180 minut zajęcia właściwe oraz przerwy w zależności od potrzeb dzieci.

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest bardzo ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju każdego dziecka. Stosowne wiadomości, umiejętności i dojrzałość emocjonalna jaką posiada dziecko w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej warunkuje dalszą edukację każdego młodego człowieka.

W ramach zajęć kształtowane i rozwijane są m.in. umiejętności: wypowiadania się (kształtowanie prawidłowej mowy i korygowanie ewentualnych zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi; doskonalenie wymowy już ukształtowanej; stymulowanie ewentualnego opóźnionego rozwoju mowy; wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej), spostrzegania wzrokowego i słuchowego, odwzorowywania kształtów, umiejętności matematyczne (zaspokajana jest ciekawość poznawcza dzieci w zakresie liczb, działań, kształtów geometrycznych). Stymulowany jest rozwój dzieci w zakresie logicznego myślenia i odkrywania więzi przyczynowo- skutkowych, budowana jest (dzięki uczestnictwu w grach) dojrzałości emocjonalna dzieci. Ćwiczona jest pamięć i koncentracja.

Zajęcia stymulują więc rozwój umysłowy dziecka korygując ewentualne deficyty poznawcze i rozwojowe. Na zajęciach w sposób propedeutyczny kształtowane są wiadomości odnoszące się do edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.

Celem przewodnim zajęć jest możliwie wielostronne przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej dla dzieci formie i podzielone są na części:


1. Warsztaty i zajęcia z wykorzystaniem klasycznej techniki szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniego dla wieku dzieci stylu pracy;
2. Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci.
#
Działamy pod patronatem
Szkoły Języków Obcych
Nasi partnerzy